Pædagogiske læreplaner

Den pædagogiske læreplan

D. 1. juli 2018 trådte nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan i dagtilbud. med den stykrede læreplan er der kommet et fælles pædagogisk værdigrundlag for alle dagtilbud, og de seks læreplanstemaer fra 2004 er blevet opdateret og udfoldet. Folketinget vedtog i 2004, at alle dagtilbud fra 1. aug. 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Der skal iflg. Dagtilbudsloven § 8 udarbejdes en pædagogisk læreplan. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/985

”Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring”.

De seks læreplanstemaer er revideret og skal være implementeret i institutionen 1. juli 2020. Den 1.juli 2018 trådte de nye læreplaner i kraft.

Derudover skal dagtilbuddet:

  • I samarbejde med forældrene at give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.
  • Fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg samt pædagogiske tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.
  • Give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbuddet skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtigende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
  • I samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan skal beskrive, hvordan dagtilbuddet giver rum for leg, læring og udvikling for det enkelte barn, samt mål derfor i forhold til de seks temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling

Hent vores pædagogisk læreplan her