Pædagogiske læreplaner

Den pædagogiske læreplan

Folketinget vedtog i 2004, at alle dagtilbud fra 1. aug. 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Der skal iflg. Dagtilbudsloven § 8 udarbejdes en pædagogisk læreplan som revideres hvert andet år. (http://www.retsinformation.dk/– LOV nr 501 af 06/06/2007)

”Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring”.

De seks læreplanstemaer er revideret og skal være implementeret i institutionen 1. juli 2020. Den 1.juli 2018 trådte de nye læreplaner i kraft.

Derudover skal dagtilbuddet:

 • I samarbejde med forældrene at give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.
 • Fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg samt pædagogiske tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.
 • Give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbuddet skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtigende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
 • I samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan skal beskrive, hvordan dagtilbuddet giver rum for leg, læring og udvikling for det enkelte barn, samt mål derfor i forhold til de seks temaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science
 • Social udvikling

 Alsidig personlig udvikling:

Det er vigtigt, at det enkelte barn får plads til og mulighed for at lære sig selv at kende i trygge rammer. Vi voksne skal derfor fungere som den sikre base for barnet,

hvor barnet kan få tryghed og omsorg samt føle sig afholdt og værdsat. Herfra går barnet på opdagelse, udforsker og udfordrer sig selv i samspillet med andre børn og voksne. Ved at spejle sig i andre, lærer barnet sig selv at kende – hvor ligner jeg de andre, og hvor er vi forskellige.

Målet er, at barnet lærer:

 • Hvor ligger mine ressourcer og begrænsninger?
 • Hvordan reagerer jeg, når jeg for eksempel er ked af det, sur eller bange?
 • Hvor går mine grænser?
 • Hvordan siger jeg fra, når andre overskrider mine grænser?

Metode:

 • Vi sætter ord på det, barnet gør, øver sig i og allerede kan.
 • Vi hjælper barnet med at sætte ord på de følelser, barnet udtrykker:” Jeg kan se du er ked af det/bange”.
 • Vi sætter ord på det, barnet udtrykker med sit kropssprog. Jeg kan se, at du ikke kan lide at lege så vildt.
 • Vi hjælper barnet med at sige fra, når dets grænser bliver overskredet, ved at sige nej.

Social udvikling:

Barnets sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre børn og voksne. Det er vigtigt, at vi hjælper det enkelte barn med at danne venskaber og hjælpe det med at lære, hvordan det kommer med i en leg/gruppe og er en del af et fællesskab. Det enkelte barn skal have oplevelsen af, at det er en betydningsfuld del af fællesskabet. Barnet har brug for tillid til, at der er voksne, der støtter og trøster det, hvis der opstår problemer eller konflikter i samspillet med de andre børn. Barnet skal øve sig i at udtrykke sine følelser og behov i samværet med de andre. Vi  hjælper børnene med at danne venskaber og blive en del af fællesskab. Børnene får lov til at vise deres følelser som respekteres. Børnene øver sig i at træffe et valg, som bliver respekteret.

Målet er, at barnet:

 • Mødes med empati, og herved lærer at udvise empati over for andre.
 • Øver sig i at lytte til andre.
 • Øver sig i at vente på tur.
 • Får følelsen af at være en del af en gruppe eller et fællesskab.
 • Dele legetøj med andre børn.
 • Være en god ven.

Metode:

 • Vi lytter til barnet og trøster, når der er behov for det. Samtidig støtter vi barnet i at trøste andre, når de er kede af det.
 • Vi hjælper barnet med at være stille og lytte, når en anden taler.
 • Vi hjælper barnet til at vente på tur, når vi for eksempel skal rutsje eller have tøj på.
 • Vi er opmærksomme på at børnene ikke driller hinanden. Når det sker griber vi ind.

Kommunikation og sprog

Sprog er forudsætningen for at kunne kommunikere med andre og blive forstået. For at fungere socialt er det vigtigt at kunne udtrykke følelser og behov og blive forstået, og anerkendt. Det er vigtigt at give barnet gode forudsætninger for at øve sig i dialoger med både børn og voksne. Herved lærer børn, at lytte til andre, stille spørgsmål, give svar og være aktiv i den daglige samtale. Når barnet kan udtrykke følelser, tanker og behov, får det mulighed for at få indflydelse og medbestemmelse i dagligdagen. Sproget er derfor med til, at barnet opnår en positiv selvopfattelse og selvværd.

Målet er:

 • At støtte og udvikle barnets sproglige færdigheder.
 • At støtte barnet i at sætte ord på sine følelser og behov.
 • At øge barnets interesse for de forskellige former for sprog: Talesprog, billedsprog (tegninger, fotos ), kropssprog og skriftsprog.

Metode:

 • Vi gentager barnets lyde og ord for at give det fornemmelsen af en dialog og af at blive forstået.
 • Vi sætter ord på det barnet leger med og spiser.
 • Vi læser bøger for og med barnet – disse er frit tilgængelige for børnene.
 • Vi spiller Guitar og synger for og med barnet, flere gange om ugen både indenfor, og ude på vores legeplads.
 • Vi læser rim og remser.

Krop, sanser og bevægelse

Barnet lærer sig selv og sin omverden at kende gennem kroppen og sanserne. Vi giver derfor rig mulighed for at bevæge sig hver dag, samt for at udforske og afprøve sig selv og andre i forskellige omgivelser. Vi tager barnet ud i naturen og laver aktiviteter på stuen, hvor kroppen og sanserne bliver stimuleret. Ved at styrke barnets motoriske færdigheder, styrkes dets forudsætninger for at blive selvhjulpen. Samtidigt er det vigtigt, at barnet lærer at passe på sin krop ved at bevæge sig dagligt, spise sundt og alsidigt og tillægge sig gode hygiejniske vaner. Vores store legerum har to store madrasser, hvor børnene kan lave gymnastik, derved styrkes deres motorik. Når børnene er klar øves der toilettræning(lille wc), samt har vi hygiejne i højsædet, så der øves i at vaske hænder inden hvert måltid ved den lille vask i gangen, hvor hvert barn har sit eget håndklæde med navn. Inde på badeværelse forefindes to puslepladser, hvor hvert barn også har en kasse med navn på, deri ligger der skiftetøj. I garderoben har hvert barn også en plads, hvor der er en kasse med navn på, hvor der er udetøj, vanter, huer osv...Vi har tre borde, hvor børnene sidder opdelt, når de skal spise.

Målet er:

 • At barnet bliver bevidst om sin krop og dens signaler.
 • At barnet bliver bevidst om sundhed og hygiejne.
 • At barnet udvikler sig grovmotorisk (kravle, gå. trille, hoppe, løbe, gynge). 
 • At barnet udvikler sig finmotorisk (tegne, male, klippe, klistre, lave perleplader, spise med gaffel).
 • At barnet bliver selvhjulpent.

Metode:

 • Vi synger om kroppen og leger lege, hvor barnet peger på og senere sætter ord på de forskellige kropsdele: Her er næsen, øjnene, hænderne osv.
 • Vi lærer barnet at vaske hænder, når det har været ude at lege, inden vi spiser og efter toiletbesøg. Samtidig får hvert barn en klud efter måltiderne og vasker sig selv om munden og på hænderne.
 • Vi serverer sund og alsidig kost hver dag.
 • Vi giver muligheder frem for begrænsninger for barnets fysiske udfoldelse – lader barnet lege og udfordre sig selv og de andre børn i forskellige miljøer: På legepladsen og i naturen.
 • Vi støtter barnet i at blive selvhjulpen: Barnet øver sig i selv at tage tøj af og på, kravle op og ned fra puslebordet og spise selv.
 • Vi cykler ture med børnene, ud i naturen til b.la. skaterbanen, legepladsen eller bare en tur ud i naturen.

Natur, udeliv og science

Naturen er en fantastisk legeplads. Når barnet leger i naturen, får fantasien frit spillerum og barnet udfordres motorisk, sanseligt og mentalt. I naturen får barnet en større forståelse for dyr, planter og miljøet. De lærer om de forskellige årstider og får mulighed for at eksperimentere med kroppen og med forskellige materialer og teknikker. Barnet får vigtige erfaringer, som kan være svære at forstå, hvis det ikke har mærket det – hvem forstår, hvad sne er uden at have mærket den våde kolde masse?! Når barnet færdes i naturen, får det også indblik i forplantning, liv og død. Emner som er vigtige, at vi forholder os til og undrer os over sammen med barnet. Det sker jo af og til at et af dyrene dør, når vi har så mange. Vuggestuen har en dejlig stor indhegnet have med tilhørende skovareal og en dejlig stor sandkasse. der er flisebelægning, hvor børnene kan ræse på motorcykel, scooter og cykel. Legepladsen er kuperet og på bakken er en stor rutschebane, samt en tunnel. Desuden rummer haven hyggekroge, den lille skov ind til hønsene og en dejlig pilehytte, hvor man kan gemme sig. vi har også det store gyngestativ, som står i en stor sandkasse, hvori der står en lille rutschebane. Vuggestuen har mange dyr b.la kaniner, som børnene er med til at fodre, der bliver plukket mælkebøtter og givet gulerødder. Derud over har vi høns,heste, katte og hund. Vores tre geder går i en indhegnet fold i haven, hvor børnene elsker at komme ind.

Målet er:

 • At bidrage til, at barnet oplever glæde ved at være i naturen og udvikler respekt for naturen og miljøet.
 • At barnet får mulighed for at erfare naturen med kroppen og sanserne.
 • At barnet får mulighed for at opdage og udforske naturfænomener.
 • At barnet får et naturligt og afslappet forhold til dyr.
 • At dyrke egen urtehave og frugthave og høste deraf.
 • At fodre dyrene.

Metode:

 • Vi mover ved dyrene sammen med børnene.
 • Vi fodrer de forskellige dyr, og kæler for dem sammen med børnene.
 • Vi går ud så ofte som muligt, på alle årstider og i forskelligt vejr, så barnet får erfaringer med regn, sol og sne.
 • Vi vil hjælpe barnet med at finde og undersøge dyr og planter, tale om hvad de hedder, hvor de bor, og hvad de lever af og lytte til naturens lyde ( regn der drypper, blæst i træerne, dyrenes lyde).
 • Vi vil give barnet erfaringer med, hvordan vi passer på miljøet: Vi smider ikke affald i naturen, og vi bruger ikke mere vand og papir end højst nødvendigt.
 • Vi vil give barnet mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer: Hælde og øse vand, bygge med sand og sne og lege med mudder og blade.
 • Vi studerer insekter under lup.

Kultur, æstetik og fællesskab

Barnets kulturelle udtryksformer og værdier udvikles og nuanceres blandt andet gennem møde med forskellige normer, værdier og traditioner. Vi sætter derfor fokus på og viser nysgerrighed og respekt overfor, at der i børnegruppens hjem kan være forskelle på, hvad man må og ikke må, hvad man spiser og hvilke højtider man fejrer. Mødet med det, der er nyt eller anderledes, kan være med til at udvikle barnets nysgerrighed og tolerance over for andre mennesker og kulturer. Samtidig kan det give inspiration til kreativ udfoldelse og stimulere barnets fantasi. Vores omgivelser gør, at børnene synes, at vuggestuen er et rart sted at være, både inde og ude. De udendørs omgivelser gør, at børnene får brugt deres fantasi og kreativitet i deres leg.

Målet er:

 • At barnet lærer om sin egen kultur og traditioner samt præsenteres for vores og de andre børns kulturer og traditioner.
 • At barnet får mulighed for at afprøve og benytte sig af forskellige udtryksformer.
 • At barnet får mulighed for at deltage i forskellige kulturelle aktiviteter og oplevelser ( sanglege og fagtesange).

Metode:

 • Vi fejrer vores forskellige højtider: Vi holder julefrokost og danser om juletræet, holder fastelavn og påske, og til Jul har vi forældre/ bedsteforældredag.
 • Vi laver forskellige aktiviteter med barnet, der knytter sig til højtiderne: Pynt, lege og sange.
 • Vi giver barnet mulighed for at udfolde sig kreativt i forskellige miljøer og med forskellige materialer: Vi skaber indendørs- og udendørsværksteder og giver barnet mulighed for at arbejde med musik, farver og naturens egne materialer.
 • Vi deltager i julegudstjeneste i Biersted Kirke med de ældste børn.
 • Vi holder sommerfest med børn og forældre.
 • Vi besøger den lokale børnehave med de ældste børn.
 • Vi deltager i events fx. bag for en sag, som støtter børns vilkår.

Løbende dokumentation og evaluering af den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan skal desuden beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, det iværksættes for at nå målene, samt hvordan læreplanen evalueres.  Inddragelse af forældre bestyrelsen samt forvaltning Der skal være et løbende samarbejde med forældre bestyrelsen om den pædagogiske læreplan, som revideres hvert andet år. Endvidere skal der være en formidling til forvaltning/kommunalbestyrelse for endelig godkendelse.

Revideret d. 14-10-2019

BMV er i dag udlagt i lærerplanerne, så børnenes miljøvurdering er en del af børnenes hverdag/aktiviteter. 

Handlingsplan: Vi har i år 2009 fået lavet nye lofter i børnepasningen.

Revideres hvert 3 år.

Revideret sidst d. 14-10-2019